به طور کلی در ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴـﺮی ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺪگی ﻳﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ در اقتصاد از ﺷﺎﺧص‌های مختلفی از جمله ضریب جینی ، شاخص تیل و شاخص آتکینسون استفاده میﺷﻮد، که پرکاربردترین آن ﺿﺮﻳﺐ جینی است.
 
اخبار اقتصادی- به عبارت دیگر ضریب جینی همان اندازه‌گیری نابرابری درآمدی بین مردم است که وضعیت زندگی بیشتر مردم را نمایندگی می‌کند، اما این شاخص با محدودیت‌هایی همراه است.
 
در این بین یکی از محدودیت‌ها به مفهوم درآمد مرتبط است به طوریکه درآمد را می‌توان در سطوح خانوار متناسب با اندازه آن، در سطوح فردی و با در نظر گرفتن منابع مالی یا فقط درآمد ناشی از کار تعریف کرد. 
 
یک شاخص جینی مبتنی بر درآمد‌های فردی با یک شاخص جینی مبتنی بر درآمد‌های خانوار در همان کشور متفاوت است به همین دلیل رتبه‌بندی کشور‌ها بسته به اینکه این شاخص بر اساس درآمد خانوار‌ها یا درآمد‌های فردی است تغییر می‌کند.
 
به طور کلی ضریب جینی پس از گذشت بیش از یک قرن از معرفی آن، محبوبیت زیادی در بین سیاستمداران، اقتصاددانان و روشنفکران دارد.