به گزارش افکارنیوز،

 مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  سه شنبه ۸ مهرماه به بیان مسائلی همچون ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو ، پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان، تهران پایتخت ارزی می شود؟ ، آشفتگی بازار نتیجه سیاست های غلط، می پردازد.

همچنین هدفگذاری تورم ۲۲ درصد برای سال آینده، طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد، سرعت گیر بورسی تورم مسکن، بازیابی رشد بورس به کمک بانک ها، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۸ مهرماه به شرح زیر است:

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان/ طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد