به گزارش افکارنیوز،

باورکردنش شاید کمی سخت باشد، رها کردن بهترین شب زندگی برای نجات عروس غمگین زاگرس.

این روزها که نجات عرصه های جنگلی و بلوطهای  زاگرس در قولهای مسئولان کشوری گم شده اند کسانی هستند که با تمام وجود از همه چیز خود برای نجات این میراث تاریخی و طبیعی تلاش میکنند.

دکتر ارش مزبانی رئیس اداره منابع طبیعی یکی از این افراد است در شب حنا بندان و روز عروسی خود با رها کردن مراسم همراه مردم به خاموش کردن عرصه های جنگلی کبیرکوه در بخش ماژین پرداخته است.

وی که در طول مدیریت خود در تعاملی سازنده با عشایر و روستائیان از اتش سوزی در عرصه های همیشه بحرانی کبیرکوه جلوگیری کرده بود در بهترین روز زندگی خود با جواب بله همسرش اینبار نه سر سفره عقد بلکه برای نجات عروس زاگرس به کمک مردم شتافت.

مزبانی با این حرکت خود نشان داد برای کاهش بحران به جای جلسات تئوری و بی خاصیت باید مرد عمل بود.

رفتار شایسته و قابل تقدیر این مدیر نمونه که همیشه در صف اول کاهش بحران کبیرکوه حضور دارد در حالی صورت می گیرد که برخی مدیران بجای تجهیز و توسعه زیرساختها بحران شهرستان، فضای مجازی و سایتهای خبری را به دلیل انتقاد از عملکرد دولت در خصوص اینبحران به با انتقاد می گیرند.