جنگنده های سعودی، ۱۶ بار منطقه مدغل در استان مارب را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش،‌مناطق خب و الشعف در استان الجوف هم سه بار بمباران شده است.

جنگنده‌های سعودی همچنین غرب جبل یام در بخش نهم و جمارک حرض در استان حجه را بمباران کردند.