پروردگارا! انتخابات دیگری ترتیب دهید تا ترامپ پیروز شود و همه به راه راست برگردند!