کارشناس CNN: در حال حاضر آمریکا با رئیس جمهور دیکتاتورش به آرامی به سوی کودتا در حرکت است!