شبکه سعودی الحدث: ترامپ شخصا نبردی را علیه فرآیند انتخاباتی که در نتایج آن تشکیک کرده به راه انداخته است.

جمهوری‌خواهان در کنگره به جای همکاری برای مبارزه با دشمن مشترک "کرونا"، تئوری توطئه و فاسد بودن مبانی "دموکراسی" در آمریکا را ترویج می‌کنند.