جان بولتون در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت: ترامپ در طول مدت زمان باقیمانده از دوران ریاست جمهوری‌ خود، ویرانی‌های زیادی را برجای خواهد گذاشت.

تاریخ از او به عنوان یک "رئیس جمهور بازنده" یاد می‌کند!