ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد فرماندهی نیرو‌های خود در اروپا و آفریقا را در یک فرماندهی واحد ارتش ادغام خوهد کرد.

این اقدام در راستای افزایش هماهنگی ها و کاهش هزینه ها صورت می گیرد. محل مقر مرکزی این نیرو‌ها چرخشی خواهد بود و شهر پوزنان لهستان به عنوان اولین محل مقر این نیرو‌ها اعلام شده است.

نیروهای آمریکایی دارای چندین فرماندهی متفاوت هستند. با این حال، با گسترش آنچه واشنگتن تهدیدات چین می خواند، آمریکا می کوشد تمرکز خود را در جنوب شرق آسیا و دریای چین جنوبی معطوف کند.