لشگر کشی خیابانی دیروز ترامپ که افزون برتعدادی مجروح حداقل 4 کشته سردست مردم آمریکا گذاشت درکنار ایجاد تردیدهای جدی در شاکله  دمکراسی آمریکایی ، آخرین بخش ازخسارت های 4سال حکمرانی ترامپ برکاخ سفید بود.

اگر چنانکه برخی نمایندگان  کنگره آمریکا  و از جمله "الهان عمر" بتوانند مساله استیضاح ترامپ درروزهای اینده و باقی مانده تا 20 ژانویه یعنی زمان ترک کاخ سفید از سوی ترامپ را کلید بزنند شاید بتوانند اندکی از آبروی رفته دمکراسی را برگردانند و حیثیت مخدوش شده بین المللیشان را ترمیم کنند.

امروز هم امید جمهوریخواهان آمریکا ناامید شد، هم نتانیاهو احساس تنهایی کرد و هم عربهای وابسته به ترامپ درمنطقه شدیدا احساس رهاشدگی پیداکردند.

امروز البته جامعه جهانی نفسی راحت کشید، نفسی راحت از این جهت که فتیله رفتارهای هیجانی، غیر عقلایی و بدور از منطق تاحدودی پایین کشیده شد.