نماینده کنگره آمریکا گفت: اسرائیل یک رژیم آپارتاید و نژادپرست است بگونه‌ای که حتی حاضر نیست واکسن کرونا را در اختیار مردم فلسطین قرار ‌دهد!