تصویر منتشر شده توسط صابرین نیوز از یکی از سازه های خالی که روز گذشته در القائم توسط هواپیمای متجاوز آمریکایی هدف قرار گرفت.

آمریکا