اعضای کابینه جدید اردن با تغییر 10 وزیر از کابینه قبلی  به ریاست بشر الخصاونه نخست وزیر این کشور امروز در برابر عبدالله دوم شاه اردن سوگند یاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم، در کابینه محمد جمیل موسی النجار، وزیر آب، علی حمدان عبدالقادر العاید، وزیر فرهنگ، وجیه طیب عبدالله عزایزه وزیر حمل و نقل و احمد نوری محمد الزیادات وزیر دادگستری شده اند.

خالد موسی شحاده الحنیفات وزیر کشاورزی، محمد حخیر احمد ابوقدیس، وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی، محمود عواد اسماعیل الخرابشه وزیر مشاور در امور قانونی، معن مرضی القطامین وزیر کار است.

صخر مروان دوبین وزیر مشاور در امور رسانه و مازن عبدالله هلال الفرایه هم وزیر کشور در کابینه جدید اردن هستند.