نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می‌دهد از سپتامبر سال ۲۰۰۶، اکثر شهروندان آمریکایی از تشکیل حزب سیاسی سوم حمایت می‌کردند، اما اکنون این حمایت بیشتر از هر زمان دیگر است.

طبق این نظرسنجی، ۶۲ درصد از شهروندان آمریکایی بر این باورند عملکرد حزب جمهوری خواه و دموکرات در نمایندگی از طرف مردم آمریکا به اندازه‌ای ضعیف بوده است که نیاز به تشکیل حزب سوم احساس می‌شود.

این نظرسنجی چند هفته پس از حمله به ساختمان کنگره، انجام شد که دلیل افزایش بیش از پیش حمایت جمهوری خواهان از تشکیل حزب سوم را توضیح می‌دهد. میزان حمایت آمریکایی‌ها از تشکیل حزب سوم، در ماه سپتامبر ۴۰ درصد بود، اما اکنون ۶۳ درصد است. البته جای تعجب نیست که افراد مستقل از حامیان سرسخت تشکیل حزب سوم هستند.