سوریه با تأکید بر اینکه تجدید اقدامات سختگیرانه یک جانبه غیرانسانی اتحادیه اروپا علیه دمشق، دروغین بودن ارزش هایی که این اتحادیه از آنها سخن می گوید و مشارکت این اتحادیه در جنگ ظالمانه اش علیه سوریه را ثابت می کند، خاطر نشان کرد: این اقدامات بیانگر یکی از ابعاد و جنبه های جنگ علیه سوریه را آشکار می کند.

یک منبع رسمی در وزارت خارجه و پناهجویان سوریه در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور (سانا) گفت: یک بار دیگر اتحادیه اروپا دوری کامل خود را از واقعیت و مشارکت کامل خود در جنگ ظالمانه علیه سوریه و مسئول بودن این اتحادیه در ریخته شدن خون سوری ها و از بین بردن و نابودی دستاوردهایشان را ثابت کرد.

این منبع افزود: تجدید نظر اتحادیه اروپا در ادامه اقدامات ظالمانه یک جانبه ضد بشری علیه سوریه، این اتحادیه را رسوا کرده و دروغین بودن ارزش هایی که آنها را ستایش و تمجید می کند را ثابت می کند، چون این اقدامات سختگیرانه به شهروندان سوری و زندگی و سلامتی و معیشت آنها ضربه زده و نقض آشکار ساده ترین حقوق بشری و اصول و مبادی قوانین بین المللی بشر دوستانه است.