ادرار کردن نماینده کانادا مقابل دوربین از اتفاقات عجیبی بود که رخ داد. ماجرای ادرار کردن ویلیام آموس، نماینده پارلمان کانادا در جهان به عنوان یک عمل قبیح اعتراضاتی را به همراه داشت.

آموس از اینکه حین یک جلسه مجازی در مقابل دوربین ادرار کرده عذر خواسته و موقتا از مقام خود در کمیته پارلمانی علوم کناره‌گیری کرده، هرچند افزوده همچنان به عنوان نماینده پارلمان به کارش ادامه می‌دهد.

این دومین بار است که آقای آموس درگیر چنین رویدادی می‌شود.

ماجرای ادرار کردن نماینده کانادا مقابل دوربین!

ویلیام اموس نماینده کبک در پارلمان کانادا که چندی پیش تصویر لختش توسط دوربین زوم به طور زنده برای همکارانش پخش شد. اینبار در جلسه اصلی پارلمان شرکت داشت که دوربین  زوم به طور زنده او را در حال ادرار کردن نشان داد.

او در هر دوبار گفت نمی دانسته که دوربین کامپیوترش روشن است و فیلم او را به طور مستقیم پخش می کند.

اما چرا دوربین کامپیوتر او جائی قرار دارد که حمام دستشوئی او را نشان می دهد؟  چرا بعد از حادثه اول جای دوربین کامپیوترش را عوض نکرده که وقتی در کنفرانس زوم شرکت می کند حمام او را نشان ندهد؟

بار قبل که او به صورت لخت لحظاتی مقابل دوربین ظاهر شد و فیلمش را نمایندگان دیدند، تصویری از آن در سوشیال مدیا به گردش در آمد.

به هر حال او  می گوید از این اعمالش به شدت ناراضی است.