چهار کاروان حمایت لجستیک متعلق به نیروهای آمریکایی در استان‌های، حله، ناصریه، سماوه و دیوانیه عراق مورد هدف قرار گرفتند.

براساس گزارش رسانه‌های عراقی، یک کاروان حمایت لجستیک وابسته به نیروهای آمریکایی در استان حله عراق مورد هدف قرار گرفت.

براساس این گزارش، کاروانی دیگر متعلق به نیروهای آمریکایی در استان ناصریه مورد حمله قرار گرفت.

دو کاروان آمریکایی هم در استان‌های سماوه و دیوانیه عراق مورد هدف قرار گرفتند.