به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از رسانه های مصری، نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر در ۲۷ استان و مصری مقیم خارج به شرح زیر است :

از مجموع ۵۰ میلیون و۹۹۶ هزار ۷۴۶ نفر از واجدان شرایط رای ۲۳ میلیون و۶۷۲ هزار و۲۳۶ نفر رای دادند که ۲۳ میلیون ۲۶۵ هزار و۵۱۶ رای صحیح و ۴۰۶ هزار ۴۲۰ رای باطل بود. میزان مشارکت ۴۶.۴۲ درصد اعلام شد.

۱ - ابو العز الحریرى: ۴۰ هزار و۹۰ رای.

۲ - محمد فوزى عیسى: ۲۳ هزار و۸۸۹ رای.

۳ - حسام خیر الله: ۲۲ هزار و۳۶ رای.

۴ - عمرو موسى: ۲ میلیون و۵۸۸ هزار و۸۵۰ رای.

۵ - عبد المنعم ابوالفتوح: ۴ میلیون و۶۵ هزار و۲۳۹ رای.

۶ - هشام البسطویسى: ۲۹ هزار و۱۸۹ رای.

۷ - محمود حسام: ۲۳ هزار و۹۹۲ رای.

۸ - محمد سلیم العوا: ۲۳۵ هزار و۳۷۴ رای.

۹ - احمد شفیق: ۵ میلیون و۵۰۵ هزار و۳۲۷ رای.

۱۰ - حمدین صباحى: ۴ میلیون و۸۲۰ هزار و۲۷۳ رای.

۱۱ - عبد الله الاشعل: ۱۲ هزار و۲۴۹ رای.

۱۲ - خالد على: ۱۳۴هزارو۵۶ رای.

۱۳ - محمد مرسى: ۵ ملیون و۷۶۴ هزار و۹۵۲ رای.

نتایج استانها:

۱ - قاهره

حمدین صباحى ۹۹۳۷۶۴

احمد شفیق ۹۳۴۱۹۸

محمد مرسى ۵۸۹۷۱۰

عبد المنعم ابو الفتوح ۵۵۳۲۰۰

عمرو موسى ۳۹۳۴۶۱

۲ - الجیزه

مرسى ۵۵۶۶۳۰

صباحی ۴۱۵۹۴۶

شفیق ۴۱۱۲۸۶

ابوالفتوح ۳۸۶۶۷۱

مرسى ۲۱۴۱۸۶

۳ - اسکندریه

حمدین صباحى ۶۰۲۶۳۴

عبد المنعم ابوالفتوح ۳۸۷۷۴۷

عمرو موسى ۲۹۱۹۵۰

محمد مرسى ۲۶۹۴۵۵

احمد شفیق ۲۱۲۲۱۹


۴ - قنا

محمد مرسى ۹۷۲۶۷

شفیق ۸۳۹۳۱

ابو الفتوح ۷۸۷۸۹

موسى ۷۴۹۰۹

صباحى ۴۲۱۹۶

۵ - الغربیه

احمد شفیق ۴۵۹ هزار و۶۳۷

حمدین صباحى ۳۱۳ هزار و۲۴۶

محمد مرسى ۲۴۸۶۸۱

عبد المنعم ابو الفتوح ۱۹۷ هزار و۲۱۵

عمرو موسى ۱۵۰ هزار و۲۴۵

۶ - البحر الاحمر

حمدین صباحى ۲۲۳۸۴

عمرو موسى ۱۸۶۵۱

احمد شفیق ۱۸۴۲

عبد المنعم ابو الفتوح ۱۶۳۲۸

محمد مرسى ۱۵۵۹۳


۷ - دمیاط

ابو الفتوح ۱۰۶۲۱۹

صباحی ۱۰۵۸۷۷

مرسى ۱۰۵۶۱۰

موسى ۶۶۰۶۶

شفیق ۵۴۵۲۶


۸ - الوادى الجدید

محمد مرسى ۱۵۹۰۱

عبد المنعم ۱۳۶۸۰

عمرو موسى ۹۵۲۸

صباحی۷۶۱۲

شفیق ۶۴۳۸

۹ - مرسى مطروح

ابو الفتوح ۳۳۵۳۱

مرسى ۱۳۰۵۰

موسى ۶۸۴۹

شفیق ۵۴۱۵

صباحی ۴۹۹۱

۱۰ – البحیره

مرسى ۳۹۲۴۸۷

ابو الفتوح ۳۳۴۵۳۸

عمرو موسى ۲۴۳۴۷۱

حمدین صباحى ۱۹۶۵۰۴

احمد شفیق ۱۷۱۶۵۳

۱۱ – الفیوم

مرسى ۲۸۹۴۸۵

شفیق ۷۵۰۷۹

حمدین ۳۷۸۸۲

موسى ۳۲۵۵۵

ابو الفتوح ۱۶۸۶۰۱

۱۲ – الدقهلیه

احمد شفیق ۴۱۸۸۵۵

حمدین صباحى ۳۹۳۶۵۷

محمد مرسى ۳۸۱۶۳۹

عبد المنعم ابو الفتوح ۲۴۰۲۹۷

عمرو موسى ۱۹۹۳۰۵

۱۳ – المنیا

محمد مرسى ۴۰۷۲۰۱

احمد شفیق ۲۶۵۴۰۲

عبدالمنعم بو الفتوح ۱۵۰۵۰۳

حمدین صباحى ۶۴۳۱۴

عمرو موسى ۵۶۴۹۵

۱۴ – اسوان

محمد مرسى ۶۰۴۹۵

عمرو موسى ۵۹۷۹۰

احمد شفیق ۴۵۸۱۳

عبد المنعم ابو الفتوح ۴۴۷۹۵

حمدین صباحى ۴۱۶۸۶

۱۵ – اسماعیلیه

محمد مرسى ۹۲۲۴۵

حمدین صباحى ۷۱۶۸۹

عمرو موسى ۶۵۶۵۱

عبدالمنعم ابو الفتوح ۵۹۵۴۲

احمد شفیق ۵۲۵۴۲

۱۶ – اسیوط

محمد مرسى ۲۱۰۴۴۵

احمد شفیق ۱۹۳۵۰۳

عبد المنعم ابو الفتوح ۱۳۶۰۰۶

حمدین صباحى ۶۵۰۱۷

عمرو موسى ۵۵۸۸۷

۱۷ – الاقصر

شفیق ۴۷۴۳۲

مرسى ۴۴۷۳۱

ابو الفتوح ۳۸۶۲۷

موسى ۳۴۸۴۳

حمدین ۳۲۷۵۳

۱۸ - بنى سویف

محمد مرسى ۲۶۰ هزار و۴۱ رای.

عبد المنعم أبو الفتوح ۱۲۲هزار و۶ رای.

احمد شفیق ۱۱۹هزار و۷۶۸ رای.

عمرو موسى ۷۵هزار و۶۶۱ رای.

حمدین صباحى ۴۸هزار و۴۷۳ رای.

۱۹ – سوئز

محمد مرسى ۴۹۷۱۹

حمدین صباحى ۴۵۵۰۰

عمرو موسى ۴۳۴۶۹

ابو الفتوح ۴۱۹۸۹

شفیق ۲۱۸۱۶

۲۰ - کفر الشیخ

حمدین صباحى ۴۸۶۶۶۲

محمد مرسى ۱۳۳۹۳۲

عبد المنعم ابو الفتوح ۶۷۱۶۴

احمد شفیق ۶۳۳۹۵

عمرو موسى ۲۲۹۰۶

۲۱ – القلیوبیه

احمد شفیق ۳۹۵هزار و۵۵۳ رای.

محمد مرسى ۳۰۲ هزار و۳۵۲

حمدین صباحى ۲۷۲ هزار و۶۶۲

عبد المنعم ابو الفتوح ۱۷۰هزارو۶۶۰

عمرو موسى ۱۵۵ هزار و۴۵۲

۲۲ – المنوفیه

احمد شفیق ۵۸۶۳۴۵

مرسى ۲۰۳۵۰۳

موسى ۳۵۱۸۰

ابو الفتوح ۱۳۳۷۸۸

صباحى ۱۰۵۷۲۷

۲۳ – الشرقیه

شفیق ۶۲۷۸۰۸

محمد مرسى ۵۳۶۶۳۴

عبدالمنعم ابو الفتوح ۲۲۰۹۴۵

حمدین صباحى ۲۱۱۱۶

عمرو موسى ۶۹۷۲۵

۲۴ – سوهاج

محمد مرسى ۲۰۲۵۵۴

احمد شفیق ۱۷۷۴۱۸

عبدالمنعم ابوالفتوح ۱۱۳۶۱۷

عمرو موسى ۱۰۰۳۲

حمدین ۴۷۳۶

۲۵ - شمال سیناء

محمد مرسى ۳۲۶۹۵

عمرو موسى ۲۰۹۶۸

عبد المنعم ابو الفتوح ۱۵۷۸۴

احمد شفیق ۸۵۰۱

حمدین صباحى ۷۶۴۵

۲۶ - جنوب سیناء


عمرو موسى ۶۹۱۰

محمد مرسى ۴۸۹۵

عبد المنعم ابوالفتوح ۴۳۰۵

احمد شفیق۴۱۰۲

حمدین صباحی ۳۸۳۹

۲۷ – پرت سعید

حمدین صباحی ۱۰۴۵۱۶

احمد شفیق ۴۱۴۸۷

محمد مرسى ۳۸۴۳۹

عمرو موسى ۳۷۴۷۰

عبدالمنعم ابو الفتوح ۳۲۵۴۴

نتایج انتخابات مصری های مقیم خارج

محمد مرسى ۱۰۷۹۲۴

ابو الفتوح ۸۳۴۳۶

حمدین صباحى ۴۷۶۸۷

عمرو موسى ۴۱۶۰۰

احمد شفیق ۲۴۵۴۲

این در حالی است که پس از اعلام نتایج برخی هواداران حمدین صباحی نامزد ناکام انتخابات در اسکندریه تظاهرات کردند و شعار اسکندریه حمدین صباحی را رئیس جمهور می داند و حکومت نظامیان ساقط باید گردد، سر دادند.

در میدان التحریر قاهره نیز دهها نفر از هواداران حمدین صباحی با برپایی تظاهرات، شعارهای " تغییری در کشور رخ نداده است شفیق با تقلب پیروز شد، احمد شفیق مبارک است " سر دادند.

آنها پرچمهای مصر و پوسترهای تبلیغاتی حمدین صباحی را در دست دارند و قصد دارند از میدان التحریر به سوی میدان سفنکس که منزل حمدین صباحی در آن قرار دارد حرکت کنند. لحظه به لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود.