تصاویری از حضور امروز احمد مسعود در مرکز قرارگاه شُتَل را ببینید.

اولین تصاویر از حضور احمد مسعود در مرکز قرارگاه شُتَل+ عکس

اولین تصاویر از حضور احمد مسعود در مرکز قرارگاه شُتَل+ عکس