صفحه طنز و کارتون خط خطی در اینستاگرام با انتشار طرحی از سلمان عبداللهی به ایستادگی احمدمسعود در مقابل نیروهای افراطی طالبان و قدم گذاشتن در مسیر پدرش که شیر دره پنجشیر لقب داشت، پرداخت.

شیر شاه جدید در پنجشیر متولد شد!+ عکس