مقتدی صدر ، رهبر جریان صدر عراق در سخنانی گفت: درهای توبه برای تمام کسانی که اشتباه کردند باز است و عشق به وطن ما را دور هم جمع می‌کند. باید همگان به طرح اصلاحات کمک کنند.

 

وی افزود: برای اصلاحات مسیر طولانی در پیش است. اکثریت اصلاحات را سلاح کارآمدی علیه وابسته بودن، فساد، عادی سازی روابط، اشغالگری و ظلم و فقر می‌دانند. من با شما عهد می‌بندم که از طریق اصلاحات و کنار زدن فاسدان و بازگردان قدرت و هیبت به کشور برای خدمت به شهروندان به پیروزی می‌رسیم.

صدر خواهان صبر و دوری از منافع شخصی و کمک به اصلاحات شد.

مقتدی صدر: کنار زدن فاسدان پیروزی برای وطن است