حضور مستمر مردم در مزار شهید المهندس در نجف اشرف/گزارش تصویری
حضور مستمر مردم در مزار شهید المهندس در نجف اشرف/گزارش تصویری حضور مستمر مردم در مزار شهید المهندس در نجف اشرف/گزارش تصویری حضور مستمر مردم در مزار شهید المهندس در نجف اشرف/گزارش تصویری حضور مستمر مردم در مزار شهید المهندس در نجف اشرف/گزارش تصویری حضور مستمر مردم در مزار شهید المهندس در نجف اشرف/گزارش تصویری حضور مستمر مردم در مزار شهید المهندس در نجف اشرف/گزارش تصویری حضور مستمر مردم در مزار شهید المهندس در نجف اشرف/گزارش تصویری