به گزارش افکارنیوز، تابناک به نقل از ریانووستی نوشت: این قانون مقررات برگزاری تظاهرات، راهپیمایی ها و اجتماعات دیگری را تعیین کرده و مجازات سخت تری به خاطر نقض این مقررات در نظر می گیرد.

قانون تظاهرات از روز انتشار آن در روزنامه " روسیسکایا گازتا "، نشریه رسمی روسیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

همانطروی که اعلام شده، متن این قانون روز شنبه، ۹ ژوئن در روزنامه یاد شده منتشر می شود.