«فالح الفیاض» رئیس سازمان « حشد شعبی » سخنانی را در خصوص ایده برگزاری انتخابات پارلمانی مجدد در عراق مطرح کرد. وی گفت: دولت فعلی عراق موقت است و صلاحیت برگزاری انتخابات مجدد را ندارد.

بر اساس این گزارش، رئیس سازمان حشد شعبی در ادامه اظهار داشت: چارچوب هماهنگی به العامری اجازه داد تا با صدر ارتباط برقرار کند، اما تصمیم نهایی برای حل بحران در دستان چارچوب خواهد بود.

وی افزود: موضوع اجرای انتخابات مجدد اکنون مطالبه گروه‌های سیاسی است. چارچوب هماهنگی هنوز موضع رسمی در این باره نگرفته است.

الفیاض گفت که پیشنهادهای مقتدی صدر برای حل بحران را می‌توان بررسی کرد تا به موضع مشترک در این باره رسید. انحلال پارلمان و اجرای انتخابات پیش از موعد در صورتی مشکلات را حل خواهد کرد که همه تشکل‌های سیاسی کشور درباره آن اتفاق نظر داشته باشند.

رئیس سازمان حشد شعبی تأکید کرد که انحلال پارلمان یک مسئله مهم است و نمی‌توان به صرف خواست یک گروه سیاسی سراغ این گزینه رفت. رئیس سازمان حشد شعبی افزود که چارچوب هماهنگی از ابتکار عمل نخست‌وزیر عراق برای حل بحران استقبال کرد اما عملی شدن این طرح نیازمند موافقت دیگر گروه‌ها دارد.

وی گفت که حشد شعبی تصمیم گرفته که در بحران کنونی مطلقاً دخالت نکند. الفیاض گفت که موضع چارچوب هماهنگی درباره نامزدی محمد شیاع السودانی برای نخست وزیر عراق همچنان به قوت خود باقی است.

روز گذشته مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در سخنانی گفته بود: ما خواستار انحلال پارلمان کنونی و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام هستیم.

دولت فعلی عراق صلاحیت برگزاری انتخابات مجدد را ندارد

رهبر جریان صدر با بیان اینکه هنور در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تصمیم نگرفته است، افزود: گفتگو فایده‌ای ندارد، به ویژه اینکه ملت حرف خود را به صورت آزادانه و خودجوش بیان کرد.