به گزارش افکار، در نظر سنجی خبرگزاری ریانووستی این سوال مطرح شده است که به نظر شما آیا پیشنهاد ایران برای تقسیم دریای خزر به پنج بخش مساوی صحیح است؟

نتایج بدست آمده از این نظرسنجی نشان می دهد ۷۳ درصد از شرکت کنندگان با انتخاب گزینه بلی نظر جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر تقسیم دریای خزر به پنج قسمت مساوی و اختصاص ۲۰ درصد از این دریا شامل سطح؛ بستر و زیر بستر آن به هر یک از پنج کشور ساحلی خزر تایید کرده اند.

در این نظرسنجی ۲۵ درصد گزینه خیر را انتخاب کرده و دو درصد هم گفته اند که نظر خاصی در این باره این موضوع ندارند.

این منبع افزود: ایران مخالف تقسیم دریای بر اساس خط میانی است؛ زیرا با این رویه سهم ناچیزی عاید این کشور می شود از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، پیش از تعیین یک رژیم حقوقی جدید و مشخص، حاکمیت دولت های ساحلی باید همچنان به منطقه ۱۰ مایلی ساحلی که در معاهده ۱۹۴۰ در نظر گرفته شده است، محدود شود و مابقی مناطق دریا اعم از بستر و سطح آن باید به صورت مشترک مورد استفاده قرار گیرد.

به نوشته این منبع، تهران معتقد است تا هنگامی که یک رژیم حقوقی تازه و مورد توافق همگان برای دریای خزر پدید نیاید؛ رژیم حقوقی استفاده مشاع نافذ و قابل اجرا خواهد بود.

ایران موافق تقسیم دریای خزر به پنج سهم مساوی (۲۰ درصد) میان پنج کشور کرانه خزر است.