بنا به قانون امضا شده از سوی رئیس جمهور قزاقستان ، پایتخت این کشور به نام پیشین خود باز می گردد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان اعلام کرد که «قاسم جومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان روز شنبه فرمان تغییر نام پایتخت این کشور از نورسلطان به آستانه را امضا کرد.

نام پایتخت قزاقستان به آستانه تغییر کرد

این مصوبه از اولین روز انتشار رسمی لازم الاجرا است.

رئیس جمهور فعلی قزاقستان ۳ سال پیش به افتخار «نورسلطان نظربایف» اولین رئیس جمهور این کشور، نام پایتخت قزاقستان را از آستانه به نورسلطان تغییر داد.