به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، مجلس ترکیه با تصویب قانون جدید شورایعالی رادیو تلویزیون این کشور به نخست وزیر و یا وزیری که وی تعیین می کند حق اعمال سانسور موقت در رسانه ها در شرایط احتمال به خطر افتادن نظم عمومی جامعه را اعطا کرد.

بر اساس قانون جدید، شورایعالی رادیو تلویزیون ترکیه مجاز است برنامه های مغایر با اصول قید شده در این قانون را تا پنج بار از پخش منع کند.

در بخش دیگری از این مصوبه پخش آگهی های تبلیغاتی مواد اعتیادآور نظیر الکل، سیگار و مواد مخدر و نیز آگهی های تبلیغاتی مشوق قمار و مستهجن و مغایر با تساوی جنسیت و یا مشوق اعمال خشونت علیه زنان و یا استثمار آنان نیز ممنوع اعلام شده است.