یک نشریه صربستانی روز جمعه از انتقال پول ناشی از قاچاق اعضای بدن انسان به بانکهای اروپایی خبر داد. بر اساس خبری که روزنامه " بلیچ "، چاپ بلگراد، منتشر کرد، جدایی طلبان کوزوو در اواخر دهه هزار و نهصد و نود، اعضای بدن زندانیان آلبانیایی را قاچاق می کردند و پول به دست آمده از این راه را در بانکهای سوئیس، آلبانی، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نگه می داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بلگراد، این روزنامه بدون اشاره به منبع این خبر، افزود هاشم تاچی، نخست وزیر کوزوو نیز در این پرونده ها نقش دارد. روزنامه " بلیچ " خاطر نشان کرد بازرسانی که دادستان کل صربستان و پلیس فدرال امریکا، اف بی آی برای رسیدگی به جنایات جنگی تعیین کرده اند، از وجود حسابهایی خبر دادند که ارتش مقاومت کوزوو با استفاده از قاچاق اعضای بدن افتتاح کرده اند. یک منبع نزدیک به بازرسان صربستانی خبر روزنامه بلیچ را تایید کرد.

به نوشته روزنامه بلیچ، پلیس اف بی آی در تحقیقاتی که پس از حوادثیازده سپتامبر دو هزار و یک انجام داد، از وجود این حسابها خبر داد.

حسابهایی که یا به نام افتتاح کننده حساب و یا به نام سازمان های غیر دولتی ثبت می شد.