در حالی که امسال تعداد خبرنگاران کشته شده در جهان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، یک گروه خبرنگاری آزاد اعلام کرد امسال پاکستان بیشترین تعداد کشته در میان خبرنگاران را داشته است.
به گزارش رویترز، از ابتدای سال ۲۰۱۰ تا کنون حداقل ۴۲ روزنامهنگار در سراسر جهان کشته شدهاند. در حالی که طبق آمار ارائه شده توسط کمیته حمایت از خبرنگاران در نیویورک تعداد این کشتهها در سال گذشته ۷۲ نفر بوده است.