سرویس بین الملل افکار نیوز - در ۲۵ سال گذشته این برای اولین بار است که صنعت نفت نروژ به طور کامل کار خود را متوقف می کند.

اعتصاب کنندگان که نتوانستند با کارفرمایان بر سر سن بازنشستگی به توافق برسند، امیدوارند با تعطیلی کامل استخراج نفت، دولت را مجبور به دخالت در این اختلاف کنند.

اتحادیه های کارگری خواهان حق بازنشستگی در سن ۶۲ سالگی با دریافت تمام حقوق و مزایای بازنشستگی هستند.

رئیس هیات مدیره فدراسیون صنایع نروژ ابراز امیدواری می کند که دو طرف به توافق برسند. اما می گوید در صورت عدم توافق دولت باید دخالت کند. چرا که این مساله اقتصاد و شهرت نروژ را به خطر می اندازد.

قانون به دولت نروژ این اجازه را می دهد که در شرایط اضطراری و در صورتی که تشخیص بدهد اعتصاب به ضرر کشور است برای پایان دادن آن وارد عمل شود.

خبر قطع تولید نفت نروژ که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت اروپا است باعثافزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است.

نروژ پنجمین صادرکننده نفت و دومین صادر کننده گاز جهان به شمار می رود.