فتوای آیت الله سیستانی درباره اهدای عضو

متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدین شرح است:

پرسش: اهدای عضو از شخص زنده به شخص زنده دیگری چه حکمی دارد؟

پاسخ: برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که قطع آن زیان مهمی برای اهدا کننده داشته باشد مانند چشم ودست وامثال آنها حرام است، ولی اگر ضرر مهمی نداشته باشد مانند قطعه‌ ای از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش اشکال ندارد البته اگر اهدا کننده کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به هیچ وجه جایز نیست وهرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی