فرمانده تحت تعقیب فلسطینی کیست؟ +فیلم

محمد سامر جابر معروف به ابوشجاع فرمانده ۲۶ ساله فلسطینی که شایعه شده بود به شهادت رسیده است، در میان مردم حاضر شد.