به گزارش شبکه ایران، عکس زیر که در برخی پایگاههای اینترنتی منتشر شده است، یک سرباز آمریکایی را نشان میدهد که از روی لباس سنتی بابانوئل، لباس نظامی پوشیده و سلاح به دست به دنبال اهدافی برای نشانهروی میگردد.

بابانوئل در افسانههای مسیحی به شخصی گفته میشود که شب کریسمس به کودکان هدیه میدهد، ظاهرا آنچه این سرباز آمریکایی در دست گرفته نیز هدیه بابانوئل آمریکاییها برای کودکان افغان است!