کرسی که صدام حسین سالها با تکیه بر آن فرمان قتل عام مخالفان را صادر میکرد، تبدیل به صندلی برای عکس گرفتن آمریکاییها شده است.