به نوشته نشنال جئوگرافيك، قطب شمال مغناطيسي كه در حال حاضر در كانادا قرار دارد در چند دهه آينده ممكن است در خاك روسيه قرار گيرد.

به گزارش ایسنا، دانشمندان بر این باورند که تغییرات ایجاد شده در هسته مذاب زمین مسبب این تغییر بوده اگرچه اندازه‌گیری و پیگیری این تغییرات بسیار مشکل است.

محققان توانسته‌اند یک اختلال را در سطح هسته شناسایی کنند که باعثایجاد یک طغیان مغناطیسی شده و مسؤول تغییر مکان قطب است. چگونگی تشکیل این طغیان هنوز مشخص نیست.

قطب شمال مغناطیسی در قرن بیستم به آرامی با سرعت تقریبی ۱۴ کیلومتر در سال به سمت شمال حرکت کرده است. اخیرا این سرعت به ۵۵ کیلومتر در سال رسیده است.

زمین هر از چند گاهی تمایل قطبی خود را تغییر می‌دهد. میدان مغناطیسی به طور کامل معکوس خواهد شد.

قطب شمال در جایگاه قطب جنوب رفته و بالعکس.

این موضوع از تاریخچه سنگ‌ها کاملا قابل بررسی است و این مساله هر ۳۰۰ هزار سال به طور کاملا تصادفی رخ می‌دهد.

از تغيير پيشين ۷۸۰ هزار سال ميگذرد. هنگامي كه اين انتقال پيچيده به طور كامل صورت بگيرد در زمين چندين قطب مغناطيسي وجود خواهد داشت كه قطبنماها را كاملا بدون مصرف خواهد كرد.