سقوط بیش از هزار پرنده مرده از آسمان موجب شگفتی مردم این منطقه از جنوب ایالات متحده شد.

بنابر این گزارش، با توجه به مرگ این پرندگان پیش از سقوط، محققان و کارشناسان زیست محیطی منطقه به دنبال کشف علت مرگ همزمان این تعداد پرنده آن هم در یک منطقه شده اند.


به گفته کارشناسان گرچه این گونه مرگ پرندگان ولی نه به این وسعت و تعداد، اما پیش از این نیز تحقیق کارشناسان و محققان نتیجه ای در بر نداشته است.

گمانه زنی های و اظهارات اولیه مسئولان حاکیست، این پرندگان یا بر اثر رعد و برق یا برخورد با سیم های انتقال برق کشته شده اند و یا این مرگ دسته جمعی ناشی از آتش بازی های شب سال نو میلادی بوده است و احتمال مسمویت این پرندگان نیز در بررسی های اولیه منتفی شده است.