به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، شبکه ماهواره ای المیادین لحظاتی پیش گزارش داد دستگاه قضایی عراق، طارق الهاشمی و مدیر دفترش را به اعدام محکوم کرد.

احکام اعدام طارق الهاشمی و رئیس دفتر وی به صورت غیابی صادر شده است، چرا که معاون طارق الهاشمی از زمانی که متهم به حمایت از اقدامات تروریستی در عراق شد، به خارج از این کشور گریخت و همچنان تحت حمایت ترکیه قرار دارد، رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز ازحامیان سرسخت الهاشمی به شمار می روند.