دانشمندان علت افزايش دما در قطب شمال و ذوب يخها را ناشي از گرمايش زمين ميدانند و قطب شمال براي آنها هميشه نمادی برای آزمايش تأثيرات گرم شدن زمين در ساير نقاط بوده است كه اولين نشانههای گرم شدن در آنجا بروز ميكند.

زمستان سال ۲۰۰۰


زمستان سال ۲۰۱۰


همپوشانی دو تصویر بالا، برای مقایسه وضعیت قطب در ۱۰ سال اخیر