مجلس جدید نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان است آغاز به کار کرد.