به گزارش افکارنیوزبه نقل از جهان نیوز، این طرح که در صورت تصویب از اول ژوئیه سال دوهزار و سیزده به اجرا درمی‌‌آید، قرار است بطور رسمی در پیش نویس قانونی که روز دوشنبه به پارلمان ارائه می‌شود اعلام شود.

با وجود این اودون لیسباکن، رهبر چپگرایان سوسیالیست نروژ که از متحدان حزب کارگر حاکم است بندهای مهم این طرح قانونی را در روزنامه وردنس گانگ اعلام کرد.

بر اساس این طرح مرخصی زوج‌هایی که بچه دار می‌شوند با صد درصد حقوق در مجموع از چهل و هفت هفته به چهل و نه هفته و با هشتاد درصد حقوق در مجموع از پنجاه و هفت هفته و پنجاه و نه هفته افزایش می‌یابد.

طبق این طرح حداقل سهم پدران از این مرخصی، از دوازده هفته فعلی به چهارده هفته افزایش مییابد و دو هفته افزایش یافته، قابل انتقال به مادر نیست.