مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق با آیت الله سیستانی از مراجع شیعیان عراق دیدار کرد.

به گزارش واحدمرکزی خبر،به گفته یک منبع در دفتر آیت الله سیستانی در نجف اشرف ؛ این نخستین دیدار صدر با آیت الله سیستانی پس از بازگشت به عراق بود. وی به منظور بررسی اوضاع عراق با آیت الله سیستانی دیدار کرد.