برلوسکنی گفت : به نظر من این حکم مسخره و مضحک است من کاملا بی خیالم ، به جان همه فرزندانم و نوه هایم قسم من هیچ گناهی مرتکب نشده ام.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری آلمان، نخست وزیر ایتالیا افزود: به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفته است که مخالفانش در صدد به چالش کشیدن او هستند.

دادگاه قانون اساسی ایتالیا دیروز برای بررسی امکان محاکمه سیلویو برلوسکنی به اتهام های فساد و تقلب مالیاتی مربوط به امپراتوری رسانه ای وی تشکیل جلسه داد.

پانزده عضو این دادگاه مطابقت این اصل قانون اساسی ایتالیا را مبنی بر برابری همه شهروندان دربرابر قانون با قانونی که سال قبل تصویب شد و نخست وزیر و اعضای کابینه را از محاکمه مصون کرد، بررسی خواهند کرد.