کرزای همچنین اعلام کرد با توجه به اینکه کشور پنج ماه است که بدون پارلمان سر کرده است، امکان به تعویق انداختن افتتاح پارلمان جدید بعد از این تاریخ ممکن نیست.

به گزارش خانه ملت به نقل از رویترز، دادگاه ویژه بررسی شکایات انتخابات پارلمانی افغانستان روز چهارشنبه از رئیس جمهور درخواست کرد تا برای انجام تحقیقات بیشتر در مورد شكایتهای رسیده، افتتاح پارلمان جدید را از ژانویه جاری به فوریه آینده موکول کند.