سرویس بین الملل افکارنیوز

طبق قانون جدید ارتش ترکیه، همجنس بازان مرد به خاطر انتخاب اشتباه روش زندگی خود، از ارتش این کشور کنار گذاشته خواهند شد.

به گزارش روزنامه ملیت، چاپ ترکیه، این برای اولین بار در ترکیه است که همجنس بازی یک عمل غیر طبیعی در پیش نویس های قانون ارتش در این کشور، عنوان می شود. با این حال برخی از انجمن های ترکیه، این بند از پیش نویس قانون در این کشور را نقض حقوق بشر و دخالت در حریم شخصی افراد می دانند و نسبت به آن انتقاد کرده اند.

پیش از این در یک سال گذشته، مجازات های قانونی برای قتل، رشوه و تقلب به پیش نویس های قانون ارتش اضافه شده بود. عصمت ایلماز، وزیر دفاع ترکیه انتظار دارد که این قانون امروز به کابینه دولت ارائه شود.