به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، تروریست های مسلح یک ساختمان شامل چند موسسه دولتی را در حمص واقع در مرکز سوریه مورد حمله قرار دادند.

در پی این حمله، ارتش سوریه با افراد مسلح درگیر شده و تعدادی از آنان را به قتل رسانده و تعدادی دیگری را نیز رخمی کرد.

افراد مسلح درحمله به ساختمان مدیریت خدمات فنی، به تیراندازی بی هدف به سمت کارکنان این محل اقدام کردند.

ساختمان مدیریت خدمات فنی، متشکل از چند نهاد دولتی از جمله حمل و نقل و مدیریت اقتصادی است که بیش از دوهزار کارمند در آن فعالیت دارند.