مردم مصر جلسه محاکمه نمایشی دیکتاتور مصر را برگزار کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، تظاهرات مردم مصر برضد حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور امروز هم ادامه دارد.

تظاهرات کنندگان مصری امروز در میدان تحریر قاهره، جلسه محاکمه نمایشی برای حسنی مبارک برگزار کردند.

آنها آدمکهای حسنی مبارک را در این جلسه در جایگاه ویژه مجرمان و متهمان قرار دادند.

یک جوان مصری در این مکان گفت: ما خواهان تغییر نظام هستیم.

ما می خواهیم اوضاع تغییر کند. ما می خواهیم وضعیت جدیدی شکل بگیرد. ارتش باید با ما باشد نه برضد ما.