به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از پایگاه النشره، فاروق الشرع گفت: مخالفان و نظام هیچ یک، توانایی پایان دادن به بحران را از راه نظامی ندارند.

وی افزود: ما درصدد دفاع از فرد یا نظام نیستیم، بلکه از سوریه حمایت می کنیم. حکومت با ارتش و احزابش به تنهایی نمی تواند تغییرات جدید ایجاد کند و نیازمند شرکای جدید است.

معاون رئیس جمهوری سوریه بیان کرد: یک راه حل تاریخی با حضور کشورهای منطقه ای و اعضای شورای امنیت باید ایجاد شود.

فاروق الشرع گفت : توقف همه خشونتها و برپایی دولت وحدت ملی با اختیارات فراوان باید مورد توجه قرار گیرد.