به گزارش افکارنیوز،فارس به نقل از روزنامه المصری الیوم نوشت: ۴ میلیون و ۵۹۷‌هزار و ۳۸۲ نفر به نسبت ۵/۵۶ درصد به قانون اساسی جدید «آری» گفته و ۳ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۲۶۴ نفر به نسبت ۵/۴۳ درصد نیز رأی «نه» داده‌اند.

دو استان قاهره و الغربیه در صدر استان‌هایی که رأی «نه» داده‌اند، قرار دارند و بر این اساس در قاهره ۹۵۰‌هزار و ۵۳۲ نفر به نسبت ۰۸/۴۳ درصد «آری» گفته و در مقابل یک میلیون و ۲۵۶ هزار به نسبت ۹/۵۶ درصد «نه» گفته‌اند و مجموع آراء صحیح نیز ۲ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۷۸۰ رأی بوده است.در استان الغربیه ۴۶۸‌هزار و ۲۴۴ نفر به نسبت ۷۸/۴۷ درصد «آری» و ۵۰۹‌هزار و ۹۷۲ نفر به نسبت ۱۳/۵۲ هزار «نه» گفته‌اند، تعداد آراء صحیح ۹۷۸‌هزار و ۱۷۱ رأی، آراء باطله ۱۴‌هزار و ۳۹۴ رأی و تعداد حاضرین ۹۹۲‌هزار و ۵۶۵ نفر بوده است.

در استان اسیوط ۴۴۹‌هزار و ۴۳۱ نفر به نسبت ۰۸/۷۶ درصد «آری» و ۱۴۱ هزار و ۲۴۴ نفر به نسبت ۹۲/۲۳ درصد نیز «نه» گفتند، تعداد رأی‌دهندگان ۶۰۴‌هزار و ۹۱۸ نفر، مجموع آراء صحیح ۵۹۰ هزار و ۶۷۵ رأی و آراء باطله ۱۴‌هزار و ۲۴۳ رأی.

در استان اسوان ۱۴۹‌هزار و ۲۰ نفر به نسبت ۲۲/۷۵ درصد رأی «آری» و ۴۵‌هزار و ۳۹۶ نفر به نسبت ۹/۲۲ درصد رأی «نه» دادند، مجموع رأی‌دهندگان ۱۹۸‌هزار و ۱۰۷ نفر، تعداد آراء صحیح ۱۹۴‌هزار و ۴۱۶ رأی و آراء باطله ۳‌هزار و ۶۹۱.

در استان سوهاج ۴۶۹‌هزار و ۹۴۳ نفر به نسبت ۸۰/۷۸ درصد رأی «آری» و در مقابل ۱۲۶ هزار و ۸۳۶ نفر به نسبت ۲۰/۲۱ درصد رأی «نه» داده‌اند، تعداد آراء صحیح ۵۹۶‌هزار و ۳۲۹ رأی، آراء باطله ۱۳‌هزار و ۳۵۲ رأی و تعداد حاضرین نیز ۶۰۹ هزار و ۶۸۱ نفر.

در استان الشرقیه، ۷۳۷‌هزار و ۶۱۱ نفر به نسبت ۹۰/۶۵ درصد رأی «آری» و در مقابل ۳۸۱‌هزار و ۷۷۵ نفر به نسبت ۱۰/۳۴ درصد رأی «نه» داده‌اند، تعداد آراء صحیح یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۳۸۶ رأی، آراء باطله ۲۰‌هزار و ۳۸۵رأی و تعداد حاضرین یک میلیون و ۱۳۹‌هزار و ۷۷۱ نفر.

در استان الدقهلیه ۶۴۵‌هزار و ۲۶۱ نفر به نسبت ۱۲/۵۵ درصد رأی «آری» در مقابل ۵۲۵ هزار و ۳۲۶ نفر به نسبت ۸۸/۴۴ درصد رأی «نه» داده‌اند، تعداد آراء صحیح یک میلیون و ۱۷۰ هزار و ۵۸۷ رأی، تعداد آراء باطله ۲۱ هزار و ۵۷۵ رأی و تعداد حاضرین نیز یک میلیون و ۱۹۲ هزار و ۱۶۲ نفر.

در استان جنوب سینا ۱۱‌هزار و ۶۹۷ نفر به نسبت ۴۳/۶۳ درصد رأی «آری» در مقابل ۶ هزار و ۷۴۳ نفر به نسبت ۵۷/۳۶ درصد رأی «نه» داده‌اند، تعداد آراء صحیح ۱۸‌هزار و ۴۴۰ رأی، تعداد آراء باطله یک‌هزار و ۴۱۰ رأی و تعداد حاضرین ۱۹ هزار و ۸۵۰ نفر.

در استان شمال سینا ۵۰‌هزار و ۹۲۴ نفر به نسبت ۳۰/۷۸ درصد رأی «آری» و در مقابل ۱۴‌هزار و ۱۱۱ نفر به نسبت ۷۰/۲۱ درصد رأی «نه» داده‌اند، تعداد آراء صحیح ۶۵‌هزار و ۵۳ رأی، آراء باطله ۹۴۱ هزار و تعداد حاضرین نیز ۶۵‌هزار و ۹۷۶ نفر.

در استان اسکندریه ۶۶۴هزار و ۷۱۹ نفر به نسبت ۶۵/۵۵ درصد رأی آری در مقابل ۵۲۹هزار و ۶۱۳ نفر به نسبت ۳۵/۴۴ درصد رأی نه دادهاند، تعداد آراء صحیح یک میلیون و ۱۹۴هزار و ۳۳۲ رأی، آراء باطله ۲هزار و ۸۶۴ رأی و تعداد حاضرین یک میلیون و ۱۹۷هزار و ۱۹۶ نفر بوده است.