تظاهرکنندگان شعار برکناری مبارک را سر می دهند.

نیروهای گارد ریاست جمهوری نیز، در اطراف کاخ سیم های خاردار نصب کردند.

این شبکه افزود: گزارش ها از تیراندازی در این منطقه خبر می دهد.