مردم شهرهای مختلف مصر با شنیدن خبر کناره گیری حسنی مبارک از قدرت، به جشن و پایکوبی و ابراز شادمانی می پردازند.

به گزارش مهر، هم اکنون تمام خودروها در خیابانها با بوقهای ممتد خود پیام آور شادی برای شهروندانی شده اند که در میادین اصلی از جمله میدان التحریر به عنوان نماد قیام مردم و آزادی آنها در حال شادی هستند.

بسیاری از مردم مصر از شادی زایدالوصف خود اشک می ریزند، آنها از اینکه توانسته اند پس از هجده روز تظاهرات و اعتراضات و بیدارخوابی در خیابانها و میادین، تاج و تخت فرعون زمان، مبارک را سرنگون کنند به خود می بالند.

شهروندانی که هجده شب تمام خواب و آرامش را بر خود حرام کرده بودند تا از شر دیکتاتور راحت شوند با شنیدن خبر کناره گیری وی امشب نفس راحتی کشیدند.

مردم مصر در شهرهای مختلف با ریختن به خیابانها به یکدیگر به خاطر سرنگونی مبارک تبریک می گویند.

علاوه بر مردم مصر، مردم شهرهای مختلف تونس نیز با ریختن به خیابانها به شادمانی می پردازند.

الجزیره از موج شادمانی و شادی در سرتاسر خاورمیانه در پی سقوط فرعون مصر خبر داده است.